هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

۲۰۹ مطلب با موضوع «مراسمات هفتگی» ثبت شده است

مراسم‌هـفتگی۲۵آبان‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌حیدری‌کاشانی
حجت‌الاسلام‌محمّـدجـنـّتــی
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع


گزارش‌تصویری‌

روضـه‌هـفتگـی۱۸آبان‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌طباطبایی
حــــاج‌مهــــدی‌اکبــــری
حــــاج‌احــــــدسبــــزی
حــــاج‌ســعیــدقــانــــعگزارش‌تصویری‌

یـادبودپیرغلام‌اباعبـدالله
حاج‌سیدجعفرماه‌رخسار

مراسم‌هفتگی۲۷مهر۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌مقدسنیان
حـاج‌مــهــــدی‌اکـبـــــری
حـاج‌ســعــیــــدقـــانــــع


مراسم‌هفتگی۲۰مهر۱۴۰۲

منبر:حجت‌الاسلام‌امـامـی
حــاج‌مـهــــــدی‌اکـبــــــری
حــاج‌ســعیـــــدقــانـــــــع

گزارش‌تصویری‌

مراسم‌هفتگی۲۰مهر۱۴۰۲

منبر:حجت‌الاسلام‌امـامـی
حــاج‌مـهــــــدی‌اکـبــــــری
حــاج‌ســعیـــــدقــانـــــــع
مراسم‌هفتگی۱۳مهر ۱۴۰۲

جشن‌میلادپیامبراکرم(ص)
و امـــام‌جعفــرصـــادق(ع)

منبر:حجت‌الاسلام‌عـلـــوی
حـاج‌مـهدی‌اکبری-حـــاج‌ســعیـدقــانــع

گزارش‌تصـویـری‌

مراسم‌هفتگی۱۳مهر ۱۴۰۲

جشن‌میلادپیامبراکرم(ص)
و امـــام‌جعفــرصـــادق(ع)

منبر:حجت‌الاسلام‌عـلـــوی
حـــاج‌مـهــــــدی‌اکـبــــــری
حـــاج‌ســعیـــــدقــانـــــــع
روضه‌هفتگی۳۰شهریور

حجت‌الاسلام‌‌مقدسنیان
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع

گزارش‌تصـویری‌

روضه‌هفتگی۳۰شهریور

حجت‌الاسلام‌‌مقدسنیان
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
📸🎧گزارش‌تصویـری

📆هشت‌تیرهزاروچهارصدودو

🎤سخنران:شیخ‌عـباس‌مفیــد
🎤مداحـان:حـاج‌مهـدی‌اکبــری‌
🎤حاج‌محمدرضاپورآزاد-حاج‌سعیدقانع