هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

۵۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حاج مهدی اکبری» ثبت شده است

مراسم‌هـفتگـی‌دوآذر‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌شهاب
حـاج‌مهـدی‌اکبـــری
حـاج‌سـعیـدقـانـــع


گزارش‌تصویری‌

مراسم‌هـفتگـی‌دوآذر‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌شهاب
حـاج‌مهـدی‌اکبـــری
حـاج‌سـعیـدقـانـــع


مراسم‌هـفتگی۲۵آبان‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌حیدری‌کاشانی
حجت‌الاسلام‌محمّـدجـنـّتــی
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع


گزارش‌صوتی‌‌تصویری‌

مراسم‌هـفتگی۲۵آبان‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌حیدری‌کاشانی
حجت‌الاسلام‌محمّـدجـنـّتــی
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانعروضه‌هفتگی۱۸آبان‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌طباطبایی
حــــاج‌مهــــدی‌اکبــــری
حــــاج‌احــــــدسبــــزی
حــــاج‌ســعیــدقــانــــع

گزارش‌تصویری‌

روضـه‌هـفتگـی۱۸آبان‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌طباطبایی
حــــاج‌مهــــدی‌اکبــــری
حــــاج‌احــــــدسبــــزی
حــــاج‌ســعیــدقــانــــعروضه‌هفتگی‌۱۱آبان‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌حـاتمی
حـاج‌مـهـدی‌اکـبــــری
حـاج‌سـعیـدقـــانــــع

گزارش‌تصویری‌

روضه‌هفتگی‌۱۱آبان‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌حـاتمی
حـاج‌مـهـدی‌اکـبــــری
حـاج‌سـعیـدقـــانــــع
روضه‌حضرت‌معصومه(س)
چهارم آبان‌ ماه ۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌فاتحی
حـاج‌مـهـدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع

گزارش‌تصویری‌

روضه‌حضرت‌معصومه(س)
چهــارم آبان‌ ماه ۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌فاتحی
حـاج‌مـهـدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع