هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

مراسم‌هفتگی‌نهم‌آذر‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌قاسمی
حـاج‌مـهــدی‌اکبـــری
حـاج‌سـعــیـدقـانـــع

مراسم‌هـفتگـی‌دوآذر‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌شهاب
حـاج‌مهـدی‌اکبـــری
حـاج‌سـعیـدقـانـــع


مراسم‌هـفتگی۲۵آبان‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌حیدری‌کاشانی
حجت‌الاسلام‌محمّـدجـنـّتــی
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع


روضه‌هفتگی۱۸آبان‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌طباطبایی
حــــاج‌مهــــدی‌اکبــــری
حــــاج‌احــــــدسبــــزی
حــــاج‌ســعیــدقــانــــع

روضه‌هفتگی‌۱۱آبان‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌حـاتمی
حـاج‌مـهـدی‌اکـبــــری
حـاج‌سـعیـدقـــانــــع

روضه‌حضرت‌معصومه(س)
چهارم آبان‌ ماه ۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌فاتحی
حـاج‌مـهـدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع

یـادبودپیرغلام‌اباعبـدالله
حاج‌سیدجعفرماه‌رخسار

مراسم‌هفتگی۲۷مهر۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌مقدسنیان
حـاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع

مراسم‌هفتگی۲۰مهر۱۴۰۲

منبر:حجت‌الاسلام‌امـامـی
حــاج‌مـهــــــدی‌اکـبــــــری
حــاج‌ســعیـــــدقــانـــــــع

مراسم‌هفتگی۱۳مهر ۱۴۰۲

جشن‌میلادپیامبراکرم(ص)
و امـــام‌جعفــرصـــادق(ع)

منبر:حجت‌الاسلام‌عـلـــوی
حـاج‌مـهدی‌اکبری-حـــاج‌ســعیـدقــانــع

روضه‌هفتگی۳۰شهریور

حجت‌الاسلام‌‌مقدسنیان
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع